REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE AKSON SP Z O.O.

AKSON Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1781), którą stosuje się do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie określonym w art. 2 i art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”.

Wszelkie formy kontaktu z AKSON Sp. z o.o. oznaczają akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

W związku z prowadzoną działalnością AKSON sp. z o.o. zbiera dane osobowe np. podczas spotkań biznesowych, poprzez wymianę wizytówek, przez prowadzenie korespondencji e-mail czy pozyskując je z ogólnodostępnych stron internetowych kontrahentów - w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych.
Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na budowaniu relacji z kontrahentami w związku z prowadzoną działalnością.

W związku z prowadzeniem działalności dane osobowe są ujawniane zewnętrznym podmiotom, między innymi: dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe, firmom świadczącym usługi spedycyjne.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia może być stosowany monitoring wizyjny terenu AKSON sp. z o.o.
Zebrane w ten sposób dane nie są wykorzystywane do żadnych innych celów.
Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu oraz ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.

Jednocześnie informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz o prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie do wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: i.gluska@akson.eu
Termin udzielenia odpowiedzi przez Administratora wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia wpłynięcia zgłoszenia.

Przykładowe Realizacje

Dane kontaktowe

Adres: ul. Grunwaldzka 32,
  85-236 Bydgoszcz, Polska
Telefon: +48 52 322 60 76
FAX: +48 52 322 60 76
E-mail: akson@akson.eu
Dojazd Mapka Google